กิจกรรมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เล็งเห็นว่าการทำกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสทำงานเป็นกลุ่ม ได้แสดงและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการทำงานต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงการการอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้
  1. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติ มีการจัดป้ายนิเทศ การแต่งคำประพันธ์ การแต่งคำขวัญเขียนเรียงความ พิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี
  2. งานจริยธรรม มีการอบรมจริยธรรมจากพระภิกษุ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
  3. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในโรงเรียนและส่งนักเรียนแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศ
  4. โครงการการอบรม จัดให้มีโครงการการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาอบรม อาทิเช่น การอบรมเกี่ยวกับ การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ การค้าประเวณี และการติดยาและสารเสพติด โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน เป็นต้น
  5. การดนตรีไทย ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมดนตรีไทยเริ่มตั้งแต่เปิดโรงเรียน โดยทำการสอนดนตรีไทยแก่นักเรียนที่มีความสนใจ และส่งนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีไทยระดับนักเรียนหลายครั้ง ได้รางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้
  6. โครงการรับอุปถัมภ์นักเรียน AFS. ทางโรงเรียนได้ร่วมโครงการ AFS. มาเป็นเวลานาน มีนักเรียนจาก ๓ ทวีปมาร่วมศึกษาที่โรงเรียน โดยมุ่งหมาย สร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนด้านภาษา วัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน และทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการระยะสั้นช่วงปิดภาคเรียน เดินทางไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยังต่างประเทศ
  7. กิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ เช่น การจัดพิธีสำคัญทางศาสนา พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นต้น
โรงเรียนกับชุมชน
งานบริการชุมชน ทางโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ให้ความสำคัญกับงานบริการชุมชนเป็นอย่างมาก ด้วยถือว่า โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ คณะครูเป็นผู้ดูแล ดังนั้นจึงต้องเปิดโรงเรียนให้กว้าง บริการสังคมให้มากที่สุด การบริการชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการให้การ บริการสถานที่จัดประชุมสัมนา จัดกิจกรรม ทั้งของส่วนราชการและเอกชน เช่น การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน การจัดงานกาชาดของจังหวัด งานแข่งขันกีฬาสีของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา งานสังสรรค์เลี้ยงอาหารแบบไทยมีวงดนตรีไทยของนักเรียนร่วมบรรเลง การใช้สถานที่ใน การออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ประชาชนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยให้นักเรียนช่วยกัน จัดทำบอร์ดแสดงผลงานทางวิชาการและจัดหนังสือที่เป็นสาระในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน